Medlemsavtal

 •  W8 Power Club§1 Övervakningskamera
  Medlemmen godkänner härmed närvaro av övervakningskameror i lokalerna och anser inte att dessa kränker medlemmens personliga integritet.§2 Priser och betalningar
  Autogirokunder bär ansvar för att beloppet som skall debiteras finns tillgänglig på kontot. Det är medlemmens ansvar att se till att betalningarna är genomförda. W8 Power Club samarbetar med Kredit-Inkasso som sköter påminnelse- samt inkassoärenden. Vid påminnelsefaktura debiteras 50 kr. Betalning av träningsavgift ska ske månadsvis i förskott och avser betalning för kommande kalendermånad.§3 Prisändringar
  Priserna gäller enligt prislistan . Månadsbetalande medlem är skyddad mot prisändringar av månadsavgiften under de första 2 månaderna. Undantaget är eventuella ändringar i moms eller andra skatter som kan tvinga W8 Power Club till prisjusteringar i enlighet med detta. Efter 2 månader gäller månadsavgift/årsavgift enligt aktuell prislista. Medlemskap som är löpande har 2 månaders uppsägningstid. Bundna autogiroavtal går att sägas upp först efter avtalets utgång och därefter dras det ytterligare en autogirodragning.§4 Avtalstid
  Medlemskapet är personligt. Avtalet gäller tills vidare från avtalsstart alternativt till den bundna avtalstiden passerats. Uppsägning av obundna medlemskap skall ske senast 2 månader innan önskat slutdatum. Bundna avtal kan, först efter avtalastidens utgång, sägas upp.  Medlem med årsvis betalning kan inte säga upp sitt medlemskap för betald period. Vid överlåtelse av medlemskap ska överlåtande medlem betala en överlåtelseavgift på 300 kr.
  Övertagande medlem ska betala 220 kr i startavgift samt skriftligt acceptera dessa villkor.§5 Avstängning vid utebliven betalning
  Vid utebliven betalning förbehåller sig W8 Power Club rätten att avstänga medlem tills full betalning, enligt detta avtal erhållits.

  §6 Minimiålder för medlemskap
  För att kunna teckna medlemsavtal är minimiåldern 18 år. Lägsta ålder för träning hos W8 Powerclub är 16 år. För att kunna teckna medlemskap vid en ålder under 18 år krävs att målsman är medlem och ansvarig för den personen.

  §7 Medlemskort och adressändringar
  Medlemskortet är strikt personligt och får ej nyttjas av annan person. Vid insläpp av icke behörig person blir medlemmen straffad med vite, 500 kr per person, per insläpp för förlorad inkomst. Medlemskort skall medtagas och vid begäran uppvisas för vistelse i W8 Power Clubs lokaler. Om medlem förlorar medlemskort eller att kortet skadas så att detta är obrukbart, skall detta anmälas omgående för utfärdande av nytt kort. Medlem faktureras kostnaden för det nya kortet.

  §8 Ansvar vid olycksfall, ägodelar mm
  W8 Power Club ansvarar inte för förluster p.g.a stöld, inbrott eller av annan anledning, ej heller för skador på medlemmars eller andra personers tillhörigheter. W8 Power Club ansvarar ej för person- skador vid olycksfall eller skador som orsakats av andra medlemmar eller andra personer. W8 Power Club rekommenderar medlem att teckna egen försäkring.

  §9 Hälsotillstånd
  Medlemmen ansvarar själv för att sitt hälsotillstånd är sådant att medlemmen, utan risker, kan delta i aktiviteter hos W8 Power Club.

  §10 Trivsel och föreskrifter
  Det åligger medlemmen att informera sig om vilka föreskrifter som gäller, att visa hänsyn och respekt för andra medlemmar och att följa gällande trivsel regler/ föreskrifter som meddelas skriftligen eller muntligen av personal hos W8 Power Club.

  §11 Vistelse i lokal
  Medlem har rätt att vistas inom W8 Power Clubs lokaler endast inom angivna öppettider. Dessa öppettider kan komma att ändras under avtalsperioden. Medlem har ej rätt att hjälpa icke medlemmar att komma in W8 Power Clubs lokaler. Medlem har ej rätt att ta sig in i de, med nyckel, låsta utrymmena.

  §12 Dopning
  Det är strikt förbjudet att nyttja eller handhava dopningspreparat inom W8 Power Clubs lokaler. Medlem förbinder sig härmed att inte nyttja förbjudna dopingpreparat eller handhava sådana preparat inom W8 Power Clubs lokaler. W8 Power Club har, vid misstanke om dopning, rätt att begära urinprov och följa viktkurva på aktuell medlem. Vid konstaterad dopning, handhavande av dopningspreparat eller kontrollvägran gäller uteslutning enligt §14.

  §13 Medlemspärm
  I medlemspärmen, som förvaras allmänt tillgänglig, anges vilka regler och förordningar som gäller. Det åligger medlemmen att informera sig om innehåll och förvaringsplats av denna pärm.

  §14 Uteslutning av medlem
  W8 Power Club förbehåller sig rätten att, med omedelbar verkan, avbryta detta avtal utan att behöva ange något skäl. I ovanstående fall återbetalas eventuella outnyttjade förskottsbetalningar. Om uteslutning sker vid brott mot detta avtal, vid t.ex. utlåning av medlemskort, vistelse i lokal utanför öppettider, brist på hänsyn till andra medlemmar, aktiv hjälp till obehöriga att komma in i lokaler tillhörande W8 Power Club, dopning/ handhavande av dopningspreparat/ kontrollvägran etc, sker ingen återbetalning och samtliga årsavgifter och andra avgifter skall, enligt detta avtal, inbetalas.

  §15 Force majeure, tekniska fel, mm
  W8 Power Clubs lokaler och utrustning är tillgängligt för medlem under öppettiderna med reservation för långvarigt strömavbrott och andra tekniska fel samt force majeure.

  §16 Ändringar av/ tillägg till medlemsavtal
  Medlem godkänner härmed ändringar av och tillägg till detta avtal, som skriftligen meddelats på angiven bostadsadress, om inte överklagan kommit W8 Power Club tillhanda inom en månad