Prislista

Vi har två olika betalningsalternativ

Du kan välja mellan att utföra ditt köp med kreditkort på plats i gymmet eller att betala månadsvis via autogiro (kontonummer) genom att registrera dig nedan.

 

Medlemskap

Brons

Silver
359:- / 429:-
Årskort / Obundet
Silver Plus
580:-
Årskort
Student
299:- / 359:-
Årskort / Obundet
City/Vasastan 06:00-22:00
Gamla Stan/Slussen

Silver: Ett medlemskap på vår anläggning i City/Vasastan – 12 månaders bindningstid alternativt obundet (2 mån uppsägningstid = minimum 3 mån).

Silver Plus: Ett medlemskap på våra anläggningar i City/Vasastan samt Gamla Stan/Slussen – 12 månaders bindningstid.

Student: Ett medlemskap på vår anläggning i City/Vasastan – 12 månaders bindningstid alternativt obundet (2 mån uppsägningstid = minimum 3 mån).

Börja träna efter några minuter.

Läs igenom avtalet innan! Genom att klicka på ”Köp nu” godkänner du att du har läst och förstått detta avtals regler och villkor och godkänner att du är bunden till alla bestämmelser.

 

Månadsbetalning via autogiro

Första dragningen kommer att innehålla medlemsavgift 220:-
När ni har skickat in uppgifterna kommer ni, under bemannade tider, in till gymmet där er passerbricka
finns för upphämtning. Allt inom några minuter!

 

Träningskort

 • Medlemsavtal

 • Medlemsavtal PowerClub

  §1 Övervakningskamera
  Medlemmen godkänner härmed närvaro av övervakningskameror i lokalerna och anser inte att dessa kränker medlemmens personliga integritet.

  §2 Priser och betalningar
  Autogirokunder bär ansvar för att beloppet som skall debiteras finns tillgänglig på kontot. Det är medlemmens ansvar att se till att betalningarna är genomförda. Power Club samarbetar med Kredit-Inkasso som sköter påminnelse- samt inkassoärenden. Betalning av träningsavgift ska ske månadsvis i förskott och avser betalning för kommande kalendermånad.

  §3 Prisändringar
  Priserna gäller enligt prislistan . Månadsbetalande medlem är skyddad mot prisändringar av månadsavgiften under de första 2 månaderna. Undantaget är eventuella ändringar i moms eller andra skatter som kan tvinga Power Club till prisjusteringar i enlighet med detta. Efter 2 månader gäller månadsavgift/ årsavgift enligt aktuell prislista. Medlemskapet är löpande med 2 månaders uppsägningstid.

  §4 Avtalstid
  Medlemskapet är personligt. Avtalet gäller tills vidare från avtalsstart. Uppsägning av medlemskap skall ske senast 2 månader innan önskat slutdatum. Medlem med årsvis betalning kan inte säga upp sitt medlemskap för betald period. Vid överlåtelse av medlemskap ska överlåtande medlem betala en överlåtelseavgift på 300 kr.
  Övertagande medlem ska betala 220 kr i startavgift samt skriftligt acceptera dessa villkor.

  §5 Avstängning vid utebliven betalning
  Vid utebliven betalning förbehåller sig Power Club rätten att avstänga medlem tills full betalning, enligt detta avtal erhållits.

  §6 Minimiålder för medlemskap
  För att kunna teckna medlemsavtal är minimiåldern 18 år. Lägsta ålder för träning hos Power Club är 16 år. För att kunna teckna medlemskap vid en ålder under 18 år krävs att målsman är medlem och ansvarig för den personen.

  §7 Medlemskort och adressändringar
  Medlemskortet är strikt personligt och får ej nyttjas av annan person. Vid insläpp av icke behörig person blir medlemmen straffad med vite, 500 kr per person, per insläpp för förlorad inkomst. Medlemskort skall medtagas och vid begäran uppvisas för vistelse i Power Clubs lokaler. Om medlem förlorar medlemskort eller att kortet skadas så att detta är obrukbart, skall detta anmälas omgående för utfärdande av nytt kort. Medlem faktureras kostnaden för det nya kortet.

  §8 Ansvar vid olycksfall, ägodelar mm
  Power Club ansvarar inte för förluster p.g.a stöld, inbrott eller av annan anledning, ej heller för skador på medlemmars eller andra personers tillhörigheter. Power Club ansvarar ej för person- skador vid olycksfall eller skador som orsakats av andra medlemmar eller andra personer. Power Club rekommenderar medlem att teckna egen försäkring.

  §9 Hälsotillstånd
  Medlemmen ansvarar själv för att sitt hälsotillstånd är sådant att medlemmen, utan risker, kan delta i aktiviteter hos Power Club.

  §10 Trivsel och föreskrifter
  Det åligger medlemmen att informera sig om vilka föreskrifter som gäller, att visa hänsyn och respekt för andra medlemmar och att följa gällande trivsel regler/ föreskrifter som meddelas skriftligen eller muntligen av personal hos Power Club.

  §11 Vistelse i lokal
  Medlem har rätt att vistas inom Power Clubs lokaler endast inom angivna öppettider. Dessa öppettider kan komma att ändras under avtalsperioden. Medlem har ej rätt att hjälpa icke medlemmar att komma in Power Clubs lokaler. Medlem har ej rätt att ta sig in i de, med nyckel, låsta utrymmena.

  §12 Dopning
  Det är strikt förbjudet att nyttja eller handhava dopningspreparat inom Power Clubs lokaler. Medlem förbinder sig härmed att inte nyttja förbjudna dopingpreparat eller handhava sådana preparat inom Power Clubs lokaler. Power Club har, vid misstanke om dopning, rätt att begära urinprov och följa viktkurva på aktuell medlem. Vid konstaterad dopning, handhavande av dopningspreparat eller kontrollvägran gäller uteslutning enligt §14.

  §13 Medlemspärm
  I medlemspärmen, som förvaras allmänt tillgänglig, anges vilka regler och förordningar som gäller. Det åligger medlemmen att informera sig om innehåll och förvaringsplats av denna pärm.

  §14 Uteslutning av medlem
  Power Club förbehåller sig rätten att, med omedelbar verkan, avbryta detta avtal utan att behöva ange något skäl. I ovanstående fall återbetalas eventuella outnyttjade förskottsbetalningar. Om uteslutning sker vid brott mot detta avtal, vid t.ex. utlåning av medlemskort, vistelse i lokal utanför öppettider, brist på hänsyn till andra medlemmar, aktiv hjälp till obehöriga att komma in i lokaler tillhörande Power Club, dopning/ handhavande av dopningspreparat/ kontrollvägran etc, sker ingen återbetalning och samtliga årsavgifter och andra avgifter skall, enligt detta avtal, inbetalas.

  §15 Force majeure, tekniska fel, mm
  Power Clubs lokaler och utrustning är tillgängligt för medlem under öppettiderna med reservation för långvarigt strömavbrott och andra tekniska fel samt force majeure.

  §16 Ändringar av/ tillägg till medlemsavtal
  Medlem godkänner härmed ändringar av och tillägg till detta avtal, som skriftligen meddelats på angiven bostadsadress, om inte överklagan kommit Power Club tillhanda inom en månad

 

Verifikation, skriv i numret